Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitetspolicy

Vi beställer och bereder produkter som uppfyller ställda krav på produkt.

Gör rätt från början

Vårt kvalitetsarbete bygger på synsättet ”att göra rätt från början”

Vårt kvalitetsarbete bygger på synsättet ”att göra rätt från början”. Därför präglas vårt arbete av en förståelse för kundens krav och önskemål genom högsta kompetens, vilket leder till rätt definiering av behov, därigenom bästa val av material och tillverkare.

Våra ledstjärnor är ett kostnadsbesparande synsätt med rätt produkt för alla applikationer som vi tillsammans utför genom ett väl genomarbetat verksamhetssystem.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav. Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Alla medarbetare är ansvariga för att vi skall:

Vårt ansvar

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 • Integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten så att beslut i miljöfrågor sker på affärsmässig grund.

 • Uppfylla och överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.

 • Ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

 • Kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer.

 • Ständigt förbättra vår miljömedvetenhet genom vårt val av samarbetsparters, både vid försäljning och inköp.

 • Åta oss att skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening, och andra specifika åtaganden som är relevanta för organisationens förutsättningar.

Arbetsmiljöpolicy

En god arbetsmiljö är förutsättningen för arbetsglädje, hälsa och välbefinnande.

Arbetsglädje, hälsa och välbefinnande

Leder till goda interna och externa relationer med hög kvalitet och nöjda kunder.

Detta leder i sin tur till goda interna och externa relationer med hög kvalitet och nöjda kunder.

Lagstiftning och myndighetsregler ser vi som minimikrav.

Vår arbetsmiljö ska vara sådan att vi i vårt arbete jobbar aktivt för att eliminera faror och minska arbetsmiljöriskerna så ingen kommer till skada eller råkar ut för ohälsa ens till följd av ett livslångt arbete hos oss.

Det är vår önskan att alla anställda ska känna glädje vid tanke på sitt arbete.

Vi ska uppnå detta genom att aktivt stödja och betona varje medarbetares möjligheter att påverka arbetsmiljön genom att:

 • Ha ett tydligt ledarskap som stimulerar, stödjer, engagerar och motiverar.

 • Tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsplatser.

 • Ha mätbara gemensamma arbetsmiljömål som följs upp för att uppnå ständig förbättring av vår arbetsmiljö.

 • Ta tillvara varandras kompetenser samt utveckla dessa.

 • Ge alla möjligheter att efter egen vilja och förmåga ta eget ansvar och påverka sin egen arbetssituation.

 • Erbjuda samtliga medarbetare en möjlighet till samråd och medverkan i vårt arbetsmiljöarbete

 • Sträva mot att arbetet ska kännas meningsfullt för alla.

 • Tänka på och verka för att alla ska känna sig behövda.

 • Skapa goda sociala kontakter med tydlig och öppen kommunikation.

 • Bemöta varandra med respekt och aldrig acceptera någon form av kränkande särbehandling

 • Regelbundet undersöka vår fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Vårt certifikat som bevis

”Maximal kundtillfredsställelse med kunden i centrum har alltid varit vårt övergripande kvalitetsmål , och nu tar vi nästa steg i vårt förbättringsarbete. Miljöfrågor ligger oss nära om hjärtat, men vi får inte glömma bort att den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön är minst lika viktig.
Med ISO 45001:2018 implementerat, gör vi det mer tydligt att även personalen, vår mest värdefulla resurs, skall stå centrum för leverera produkter, tjänster på en servicenivå som förhoppningsvis överträffar era förhoppningar
 ”

Med vänliga hälsningar

Daniel Nehl
CEO and Partner